DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Senior w Opolu

CENTRUM INFORMACYJNO-EDUKACYJNE SENIOR W OPOLU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Senior w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Jarosz-Basztabin.
 • E-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl
 • Telefon: 77 4412370

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Adres: 45-071 Opole
  ul. Armii Krajowej 36
 • E-mail: mopr@mopr.opole.pl
 • Telefon: 77 40-05-950

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe

ul.Krakowska 32, 45-075 Opole
Tel (77) 441 23 70;
Fax: 77-44-58-005
E-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontarstu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu mieści się na 2 piętrze, w budynku znajduje się winda umożliwiająca osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dostanie się do siedziby centrum