Informacja nt. programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
 Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Głównym celem  programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, umożliwiającej  odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.
 
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
 
Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:
- zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
- sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
 
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez umieszczenie osoby niepełnosprawnej na okres nie więcej niż 14 dni w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
W pierwszej kolejności usługi będą przyznane członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną, która uzyskała najniższą punktację w Skali FIM.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w poszczególnych Rejonach Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Na stronie internetowej www.mopr.opole.pl znajdują się do pobrania potrzebne dokumenty.