Konkursie Plastyczny pn. ,,Opole w rytmie życzliwości”.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta Opola do udziału w konkursie plastycznym pn. ,,Opole w rytmie życzliwości”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z życzliwością. Konkurs ma za zadanie rozwijać zdolności plastyczne, promować właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjające szeroko rozumianej integracji m.in. z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.
Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (rysunek, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.Praca konkursowa ma być zaprojektowana w formacie A4.
Prace konkursowe należy przesłać na adres:a) Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”, ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole, z dopiskiem na kopercie: dotyczy konkursu plastycznego ,,Opole w rytmie życzliwości”, b) e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl
Termin składania prac upływa 31 października 2019 r.
Prace plastyczne biorące udział w konkursie zostaną przekazane do opracowania graficznego i ostatecznego wydruku. Następnie w formie gotowej broszury informacyjno – edukacyjnej trafią do przedszkoli oraz szkół na terenie Miasta Opola i zostaną wykorzystane na lekcjach podczas, których promowana jest kampania ,,Opole w rytmie życzliwości”. Ww. broszura edukacyjno – informacyjna będzie składała się maksymalnie z 15 stron (broszura w formacie A5, obrazki/rysunki wraz z opisem przedstawiające pozytywne/właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością.

Osobami do kontaktu ws. przedmiotowego konkursu są:

1. Pani Małgorzata Jarosz – Basztabin – Kierownik Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”, e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl, tel. (77) 441 23 70;
2. Pan Mateusz Szpryngiel – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, e-mail: mateusz.szpryngiel@um.opole.pl, tel.798-708-151.
#opolewrytmieżyczliwości