III Dni Gerontologii

Wrocławskie Centrum Seniora oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Dniach Gerontologii, które odbędą się pod hasłem "Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa" w dniach 25-26 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Kamienna 49/53). Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i nie wymaga rejestracji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w: 
- interdyscyplinarnej konferencji naukowej (pierwsza sesja tematyczna: "Wokół istoty i problemów srebrnej gospodarki", druga sesja tematyczna: "Srebrna gospodarka: między teorią a praktyką");  
- panelu dyskusyjnym: "Kształcenie kadr na rzecz starzejącego się społeczeństwa: szanse – możliwości – wyzwania"; 
- prezentacji dobrych praktyk pracy z seniorami i warsztatach;
- sesji plakatowej oraz imprezach towarzyszących. 

Dni Gerontologii - Wrocław 2018 to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia. To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych, mających wpływ na rozwój i życie osób starszych, z praktykami, studentami i seniorami. To płaszczyzna spotkania teoretyków i praktyków, przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego. 

Do refleksji proponujemy następujące obszary tematyczne: 
1. Usługi opiekuńcze i medyczne 60+ 
2. Senior – konsument 
3. Silver marketing 
4. Rozwój srebrnej gospodarki szansą dla starzejącego się społeczeństwa  
5. Gerontechnologie 
6. Możliwości rozwoju rynku dóbr i usług skierowanych do osób starszych
7. Potencjał rynku pracy w obszarze srebrnej gospodarki 
8. Aktywność zawodowa osób starszych 
9. Polityka senioralna XXI wieku 
10. Varia 

Do uczestnictwa w III Dniach Gerontologii – Wrocław 2018 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracownicy wyższych uczelni, doktoranci, studenci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych (kluby seniora, UTW), przedstawiciele administracji samorządowej, firm i instytucji, którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.  

Uczestnictwo czynne (dla prelegentów): 
Termin nadsyłania zgłoszeń - do 15 września 2018 r. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, afiliację, informację o formie uczestnictwa (referat albo poster), temat referatu wraz z abstraktem.  
Liczba wygłaszanych referatów jest ograniczona, o ich wyborze decyduje Komitet Naukowy. 
Informację o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszeń (referat/poster) prześlemy mailowo do dnia 25 września 2018 r. 

Więcej informacji:  https://tinyurl.com/y8f2f4pe