Działania sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym (AFCC – Age-Friendly Cities and Communities) w Polsce: Spotkanie z Ministrą Marzeną Okłą-Drewnowicz

24 czerwca 2024 r. – Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych we współpracy z Collegium Medicum UJ) zorganizował pierwsze spotkanie konsultacyjne z Minister ds. Polityki Senioralnej, które może okazać się przełomem dla budowania wspólnego, krajowego programu miast przyjaznych swoim społecznościom a szczególnie osobom starszym. Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawicieli miast i gmin należących do Sieci Światowej Organizacji Zdrowia oraz miasta/gminy ubiegające się o taki certyfikat.
Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia wizji i ambicji dotyczących rozwoju Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym (AFCC) w Polsce. Podczas prezentacji omówiono historię i działania polskiej sieci, prowadzonej przez Uniwersytet (od 2023 roku), oraz podkreślono inicjatywy miast, które już przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom.
Aktywni w sieci uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami i sukcesami, podkreślając znaczenie współpracy oraz korzyści wynikające z członkostwa. Wskazali, jak sieć AFCC może wspierać miasta w tworzeniu przyjaznych środowisk dla osób starszych, promując zdrowe i aktywne starzenie się.
 
Podczas spotkania omówiono kluczowe tematy, w tym potrzebę stworzenia Ogólnopolskiego Programu Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym. Pani Minister wyraziła zainteresowanie danymi i analizami, w tym przewodnikiem dotyczącym komunikacji z osobami starszymi i przeciwdziałania ageizmowi. Dyskusja dotyczyła także propozycji bonu senioralnego oraz środków wsparcia na poziomie społeczności, podkreślając znaczenie solidarności międzypokoleniowej i potencjału srebrnej gospodarki.
Spotkanie stanowiło kamień milowy w budowaniu współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim, miastami i społecznościami Sieci, a Minister ds. Polityki Senioralnej, z potwierdzeniem zobowiązania do dalszych wspólnych działań na rzecz stworzenia przyjaznych środowisk dla osób starszych w całej Polsce.
Spotkanie w Krakowie było inspiracją do dalszych działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce. Uniwersytet Jagielloński będzie kontynuować swoje zaangażowanie w rozwój przyjaznych starzeniu się miast i społeczności, wspierając politykę senioralną na każdym kroku. Naszym wspólnym celem jest wspieranie autonomii, inkluzji oraz wkładu osób starszych w życie społeczne, z pełnym szacunkiem dla ich decyzji i wyborów życiowych dla rozwoju miejsc idealnych do życia, pracy, spędzania wolnego czasu przez całe życie.
 
Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym, zarządzana przez Uniwersytet Jagielloński, łączy 17 miast i społeczności w Polsce – od metropolii po obszary wiejskie – które dążą do stworzenia środowisk wspierających zdrowe i aktywne starzenie się. Sieć umożliwia wymianę doświadczeń, realizację wspólnych inicjatyw oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań. Obecnie przygotowujemy przewodnik dobrych praktyk, promujący przyjazne starzeniu się inicjatywy w Polsce, oraz oferujemy konsultacje dla chętnych dołączenia do Sieci przy Światowej Organizacji Zdrowia (Global Network for Age-friendly Cities and Communities, GNAFCC), wspierając aplikacje, monitorowanie działań i rekomendowanie najlepszych praktyk. Nasze działania obejmują promocję innowacyjnych rozwiązań, dzielenie się wiedzą między miastami i społecznościami, oraz zapewnienie wsparcia w procesie aplikacji i monitorowania działań, co odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości życia osób starszych. CEAPP także współpracuje z innymi miastami z zagranicy, m.in. w ramach projektu 'City and Co', który zajmuje się promowaniem miast przyjaznych dla osób w każdym wieku.
Jesteśmy wdzięczni za możliwość spotkania oraz dziękujemy wszystkim przedstawicielom miast za ich nieocenione zaangażowanie. Podziękowania także dla Pana Rektora CM UJ prof. Tomasza Grodzickiego za wsparcie i zaangażowanie w działania Sieci.